فاز ملی

کلمات مشابه فارسی :

فاز ملی

کلمات مشابه انگلیسی :

National phase

توضیحات:

پیمان همکاری ثبت اختراع (PCT)، امکان حفاظت از اختراع را در مجموعه‌ای از کشورها و مناطق مختلف، تنها از طریق ثبت یک درخواست واحد برای متقاضیان فراهم می‌آورد. ثبت اختراع از مسیر «PCT» شامل دو فاز بین‌المللی و ملی است که در فاز نخست، ثبت درخواست «PCT» در یکی از دفاتر ثبت اختراع ملی یا منطقه‌ای صورت می‌گیرد. پس از آماده‌سازی گزارش جستجوی بین‌المللی، انتشار درخواست و تدوین گزارش اولیه ارزیابی از امکان پتنت شدن اختراع، متقاضی نسبت به ادامه فرآیند در کشورهای مدنظر خود تصمیم‌گیری نموده و با ورود به فاز ملی، درخواست از دفاتر ثبت اختراع آن کشورها برای آغاز ارزیابی‌ها و اخذ گواهی ثبت اختراع را دنبال می‌کند.

 

تعریف WIPO:

پس از پایان فاز بین‌المللی در پرونده‌های «PCT»، فاز ملی آغاز می‌گردد که طی آن، مرحله درخواست آغاز ارزیابی و اخذ گواهی در کشورهای مدنظر، از سوی متقاضی دنبال می‌شود.