کدهای استاندارد انتشار پتنت

کلمات مشابه فارسی :

کدهای استاندارد انتشار پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Kind Codes

توضیحات:

طبق استاندارد سازمان جهانی مالکیت فکری، هنگام انتشار یک پتنت، کدهایی برای توصیف وضعیت انتشار و مرحله آن درج می‌شود. برای مثال، «A1» به معنای انتشار کامل پتنت همراه با گزارش جستجوی بین‌المللی (ISR) است. «A2» به معنای انتشار پتنت بدون گزارش «ISR» و «A3» نیز، به معنای انتشار گزارش جستجوی بین‌المللی می‌باشد.

 

تعریف WIPO:

کدهایی است که نشان‌دهنده مرحله انتشار اسناد پتنت می‌باشد. برای مثال، «A1» به معنای انتشار کامل پتنت همراه با گزارش جستجوی بین‌المللی (ISR) می‌باشد، «A2» به معنای انتشار پتنت بدون گزارش «ISR» و «A3» نیز به معنای انتشار گزارش جستجوی بین‌المللی است.