اسناد پتنت

کلمات مشابه فارسی :

اسناد پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Patent Document

توضیحات:

دریافت گواهی ثبت اختراع و حفاظت از یک نوآوری خاص، مستلزم تکمیل درخواست، ثبت آن در سیستم پتنت و پیگیری فرآیند ارزیابی برای دریافت گواهی ثبت اختراع است. در این میان، مجموعه‌ای از اطلاعات از سوی متقاضی ارائه شده و اسناد خاصی در طی فرایند اخذ گواهی تولید می‌گردد. مجموعه این موارد را اسناد پتنت می‌نامند که پرونده‌های منتشر شده، پتنت‌ها، گواهی‌های ثبت اختراع، یوتیلیتی مدل‌ها و برخی اسناد جدید اضافه شده به موارد قبلی را در بر می‌گیرد.

 

تعریف WIPO:

عبارت «اسناد پتنت»، به طور معمول شامل اسناد زیر است: درخواست‌های ثبت اختراع منتشر شده، پتنت‌ها، گواهی‌های ثبت اختراع، یوتیلیتی مدل‌ها و ...