الزامات ثبت اختراع

کلمات مشابه فارسی :

شرایط احراز پتنت الزامات ثبت اختراع الزامات پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Patentability Requirements Patentability

ثبت یک دستاورد فنی یا نوآوری به‌عنوان یک پتنت، نیازمند احراز مجموعه‌ای از شرایط و بررسی‌های دقیق توسط دفاتر ثبت اختراع مربوطه بوده که با توجه به قوانین ثبت اختراع در هر یک از کشورها، می‌تواند متفاوت از دیگری باشد. به‌طور کلی، شرایط احراز پتنت را می‌توان به دو دسته اصلی شرایط رسمی (Formality Requirements) و شرایط ماهوی (Substantive Requirements) تقسیم نمود. شرایط رسمی، به مجموعه‌ای از ویژگی‌های مدنظر دفاتر ثبت اختراع و الزامات اجرایی مورد نظر در آن دفتر اشاره داشته، در حالی که در شرایط ماهوی، به ویژگی‌های اصلی و ذاتی اختراع پرداخته می‌شود.