خانواده پتنت با محتوای فنی مشابه -INPADOC Extended Patent Family

مجموعه‌ای از درخواست‌های ثبت اختراع در مناطق جغرافیایی مختلف، برای پوشش محتوای فنی مشابه.