دانش پیشین -Prior Art

دانش پیشین، به معنای هرگونه اطلاعات شفاهی و مکتوب در دسترس است که به نحوی با اختراع ثبت شده مرتبط باشد. جدید بودن اختراع، به معنای عدم وجود آن در دانش پیشین بوده و به همین دلیل، از دانش پیشین برای...

درخواست موقت -Provisional Patent Application

این نوع درخواست ثبت اختراع، یک سال پیش از تشکیل پرونده اصلی پتنت به اداره ثبت اختراع تسلیم شده و عملاً استفاده از آن، نوعی نوبت گرفتن برای ثبت اختراع است. درخواست‌های موقت، بدون ادعاهای رسمی پتنت و...

ابطال -Invalidation

حقوق انحصاری مالکیت فکری، امکان باطل شدن دارد. این ابطال، می‌تواند به دلیل پایان دوره اعتبار، مانند آنچه در سیستم پتنت رخ می‌دهد (پایان دوره حفاظتی ۲۰ ساله)، بازپس‌گیری از سوی متقاضی (برای مثال،...

تاریخ ابطال -Invalidation Date

امکان ابطال حقوق انحصاری مالکیت فکری وجود دارد. این ابطال، می‌تواند به دلیل پایان دوره اعتبار، مانند آنچه در سیستم پتنت رخ می‌دهد (پایان دوره حفاظتی ۲۰ ساله)، بازپس‌گیری از سوی متقاضی و یا رد...

پیگیری ثبت اختراع -Patent Prosecution

فرآیند ثبت اختراع و اخذ حقوق انحصاری پتنت، با ثبت درخواست از سوی متقاضی آغاز گردیده و پس از ارزیابی اختراع از منظر الزامات و شرایط پتنت شدن یک اختراع، رد یا تأیید درخواست به متقاضی اعلام می‌گردد....

شاهراه پیگیری ثبت اختراع -Patent Prosecution Highway

با افزایش تصاعدی درخواست‌های ثبت اختراع و انتظارات متقاضیان برای تسریع روند ارزیابی و اعطای گواهی، برخی دفاتر ثبت اختراع، اقدام به عقد توافقنامه‌هایی دو جانبه و چند جانبه جهت به اشتراک‌گذاری نتایج...

برنامه پیگیری سریع ثبت اختراعات اروپایی -PACE

برنامه پیگیری سریع ثبت اختراعات اروپایی یا «Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications» که اصطلاحاً «PACE» نامیده می‌شود، امکان پردازش سریع‌تر پرونده‌های متقاضیان را ذیل...

چشم‌انداز پتنت -Patent Landscape

گزارش چشم‌انداز پتنت یا «PLR»، اصطلاحی است که بیشتر در متون و اسناد سازمان جهانی مالکیت فکری بکار گرفته می‌شود و منظور از آن، ارائه تصویری جامع از وضعیت ثبت اختراع یک حوزه فناورانه در یک کشور یا...

مهلت ارفاقی -Grace Period

مهلت ارفاقی، به معنای دوره زمانی مشخصی پیش از ثبت درخواست در سیستم پتنت است که طی آن، افشای اختراع از سوی مخترع، شرط جدید بودن اختراع را از بین نمی‌برد. به عبارت دیگر، هر مخترع یا متقاضی ثبت...

افشای غیر زیان‌آور -Non-Prejudicial Disclosure

این اصطلاح، به افشای اختراع در طی مهلت ارفاقی اشاره دارد که با وجود افشای پیش از ثبت درخواست، خللی در تازگی و جدید بودن اختراع پدید نمی‌آورد. گفتنی است، مخترعین می‌بایست پیش از ثبت اختراع در سیستم...