انستیتو پاستور ایران

نمایندگان مرکز
  • ابوالفضل الیاسی ایرایی

    ابوالفضل الیاسی ایرایی

    ۰۱۱۴۳۱۹۸۰۶۷
  • مریم فولادی

    مریم فولادی

    ۰۲۱۶۴۱۱۲۵۱۰

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است