مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار

نمایندگان مرکز
  • پیمان کریمی

    پیمان کریمی

    ۰۵۴۳۵۳۱۴۷۳۰

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است