دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

نمایندگان مرکز
  • سعیده یداله زاده فرد

    سعیده یداله زاده فرد

    ۰۸۱۳۸۳۸۱۹۳۸

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است