دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

نمایندگان مرکز
  • سمیه بهرام زاده

    سمیه بهرام زاده

    ۰۶۱۳۳۳۳۸۳۴۱

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است