دانشگاه صنعتی شاهرود

نمایندگان مرکز
  • محمد یوسفی

    محمد یوسفی

    ۰۲۳۳۲۳۰۰۳۳۰

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است