پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

نمایندگان مرکز
  • سید وحید حقیقی

    سید وحید حقیقی

    ۰۸۳۳۸۴۳۳۳۰۵

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است