دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (شهر ری)

نمایندگان مرکز
  • علی پارسا

    علی پارسا

    ۸۸۸۷۰۱۱۵

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است