پارک علم و فناوری استان گیلان

نمایندگان مرکز
  • مجید هامونی حقیقت

    مجید هامونی حقیقت

    ۰۱۳۳۳۴۶۱۵۶۷

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است