مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی

نمایندگان مرکز
  • محمدرضا صفری

    محمدرضا صفری

    ۰۲۱۶۶۴۰۸۹۳۲

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است