دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)

نمایندگان مرکز
  • اسماعیل میرزایی

    اسماعیل میرزایی

    ۰۲۱۸۴۷۴۱۹۴۲

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است