پارک علم و فناوری استان فارس

نمایندگان مرکز
  • نسرین صالحی

    نسرین صالحی

    ۰۷۱۳۶۳۶۰۳۰۳

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است