دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

نمایندگان مرکز
  • نسرین صفری

    نسرین صفری

    ۲۲۴۳۹۷۸۵

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است