پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی

نمایندگان مرکز
  • مصطفی احمدی

    مصطفی احمدی

    ۰۵۸۳۲۲۱۰۰۸۶

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است