رتبه‌بندی تعداد اختراعات دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران

طی بررسی‌های انجام شده تا پایان شهریور ماه 1394، در بانک معتبر پتنت (Orbit (Qpat، از کل 195 گرنت شده در ادارات ثبت اختراع USPTO و EPO، تعداد 105 پتنت توسط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایرانی، موفق به دریافت گرنت گردیده‌اند. تعداد 87 مورد از پتنت‌ها تنها یک دانشگاه یا پژوهشگاه در آن اختراع شرکت داشته است (اختصاصی) و تعداد 18 مورد نیز به صورت مشترک بین چند دانشگاه یا پژوهشگاه کشور بوده  است (مشترک). لازم به ذکر است در 14 مورد از پتنت‌ها 2 دانشگاه یا پژوهشگاه نقش داشته اند و 4 پتنت نیز بین 3 دانشگاه یا پژوهشگاه مشترک بوده است. بدین ترتیب نقش هر دانشگاه یا پژوهشگاه در این اختراعات به شرح ذیل آمده است:

پتنت‌های دانشگاهی

نام دانشگاه/ پژوهشگاه

تعداد پتنت اختصاصی

تعداد پتنت مشترک

مجموع

پژوهشگاه صنعت نفت

22

1

23

دانشگاه علوم پزشکی تهران

9

4

13

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10

1

11

دانشگاه تهران

7

3

10

دانشگاه صنعتی شریف

4

2

6

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

1

5

دانشگاه صنعتی اصفهان

3

1

4

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

3

0

3

دانشگاه شهید بهشتی

2

1

3

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

2

1

3

انستیتو پاستور

1

2

3

دانشگاه علم و صنعت

2

0

2

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

۲

0

2

دانشگاه اصفهان

2

0

2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2

0

2

دانشگاه شهید باهنر

2

0

2

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دندان پزشکی

1

1

2

پژوهشگاه مواد و انرژی

1

1

2

دانشگاه شیراز

1

1

2

دانشگاه لرستان

1

1

2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

0

2

2

دانشگاه تبریز

0

2

2

دانشگاه کاشان

0

2

2

دانشگاه تربیت مدرس

0

2

2

دانشگاه شهرکرد

1

0

1

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمینی شهر

1

0

1

دانشگاه اراک

1

0

1

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم پزشکی

1

0

1

پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

1

0

1

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مرکز انقلاب قم، گروه برق

1

0

1

دانشگاه شهید رجائی

0

1

1

دانشگاه پیام نور اصفهان

0

1

1

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خوراسگان

0

1

1

دانشگاه کردستان

0

1

1

دانشگاه شاهد

0

1

1

دانشگاه الزهراء

0

1

1

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

0

1

1

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج

0

1

1

دانشگاه علوم پزشکی ایران

0

1

1

دانشگاه زنجان

0

1

1

دانشگاه فردوسی مشهد

0

1

1

 

filereader.php?p1=main_ae84538a70e082504

دریافت کتاب «اختراعات ثبت شده‌ی دانشگاهیان ایران»