جدول زمانی درخواست ثبت اختراع خارجی

همانطور که در تصویر پایین مشاهده می کنید روال ثبت در اداره ثبت اختراع آمریکا و ثبت تقاضانامه بین المللی PCT از طریق خدمات حمایتی کانون به شکل جدول زمانی نشان داده شده است.
filereader.php?p1=main_bb4eb84d782084640