بخش پنجم (اطلاعات تکمیلی)

 بخش اطلاعات تکمیلی درخواست مربوط به مزیت های اختراع با درنظرگرفتن معایب و محدودیت های آن می باشد:
مزیت این روش:لازم است در این بخش مزیت‌ها و دستاوردهایی که اختراع از دیدگاه‌های مختلف از جمله دیدگاه اقتصادی، سودمندی و رفاه، دیدگاه زیست محیطی و غیره در اختیار جامعه قرار می دهد تشریح شود.
معایت و محدودیت های اختراع: لازم است در این بخش معایب و محدودیت های اختراع از دیدگاه‌های مختلف از جمله هزینه تمام شده، کیفیت بدست آمده، دسترسی به مواد اولیه، مدت زمان مورد نیاز، دماها و انرژی های لازم، نوع مواد بکار رفته بویژه از جهت میزان سمیت و اثرات جانبی، اثرات بهداشتی، اثرات زیست محیطی و غیره تشریح شود.
دورنمای تجاری سازی:مخترعان درباره امکان تولید انبوه اختراع (افزایش مقیاس تولید) و نیز قابلیت‌ها و چالش های تجاری سازی آن از لحاظ فنی و اقتصادی، نظرات خود را تا حد امکان بصورت جامع شرح دهند.
فرم های تعیین مالکیت اختراع و تعهدنامه را کپی کرده و بعد از امضاء، اسکن شده و در محل مورد نظر بارگذاری نمایند.


filereader.php?p1=main_fc6b78a9f4d7b6bb4