جدول زمانی درخواست ثبت اختراع خارجی

بطور کلی روال ثبت تقاضانامه تحت معاهده PCT و پایگاه ثبت اختراع خارجی مطابق چارت زیر می‌باشد. شایان توجه است که اعداد ذکر شده تقریبی بوده و بر حسب مقتضیات پرونده متغیر هستند.