دوره توانمندسازی دفاتر همکار کانون پتنت ایران

دوره توانمندسازی مسئولین دفاتر همکار

از پیش‌زمینه‌های دستیابی به ایده‌ها و پژوهش‌های خلاقانه و حفاظت از آن‌ها، ایجاد ارتباط مؤثر با مؤسسات علمی و پژوهشی است که مراکز اصلی تولید علم و فناوری کشور هستند. در همین راستا، کانون پتنت ایران با حمایت از ایجاد دفاتر همکار خود در این مؤسسات، تلاش دارد تا با شبکه‌سازی در مراکز علمی و پژوهشی کشور، اختراعات کلیدی را به عنوان دارایی‌های فکری کشور جذب و در ادارات معتبر ثبت اختراع جهان ثبت نماید. همچنین کانون با ایجاد یک سازوکار نظام‌یافته در دفاتر مذکور، قصد دارد تا با تبدیل آن‌ها به دفاتر انتقال فناوری، بستر مناسبی را برای تجاری‌سازی دارایی‌های فناوران در این مؤسسات فراهم آورد. در این میان، مسئولین دفاتر همکار کانون، نقش کلیدی برای دستیابی به این امر مهم را دارند. از این رو، آموزش بر اساس نیاز ایشان، یکی از وظایف آکادمی کانون پتنت ایران است. دوره توانمندسازی مسئولین دفاتر همکار کانون، با هدف آشنایی مسئولین این دفاتر با ثبت اختراع و شرایط آن برای شناسایی طرح‌های قابل ثبت، آشنایی با کانون و خدمات، همچنین تشریح وظایف مسئولین، شبکه‌سازی و بروزرسانی اطلاعات ایشان جهت بهبود عملکرد دفاتر طراحی شده است.

 

محتوای آموزش:

 

مدت زمان آموزش:    

 

مخاطبان:

 

دانلود اطلاعات مورد نیاز برای دوره توانمندسازی دفاتر همکار کانون پتنت ایران