نحوه ارسال درخواست خارجی

متقاضیان گرامی به‌منظور آگاهی از نحوه ارسال درخواست حمایت از ثبت اختراع خارجی موارد زیر را مطالعه فرمایید:

 

بخش اول: نحوه ارسال تقاضانامه

 

بخش دوم: اطلاعات متقاضیان

 

بخش سوم: شرح و خلاصه اختراع (فرم خام تقاضانامه)

 

بخش چهارم: دانش پیشین

 

بخش پنجم: اطلاعات تکمیلی