فرصت همکاری حضوری

کانون مدیریت دارایی‌های فکری از افراد واجد شرایط به صورت حضوری در بخش‌های مختلف دعوت به همکاری می‌کند.

1- عنوان شغلی: کارشناس ترویج

حیطه شغلی:

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته‌های:

آشنایی و اشراف نسبی به مبانی مالکیت فکری الزامی است.

شرایط عمومی:

......................................................................................................................................................................................................

2- عنوان شغلی: کارشناس توسعه فناوری

حیطه شغلی:

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته‌های:

آشنایی و اشراف نسبی به مبانی مالکیت فکری در حیطه اختراعات و پایگاه‌داده‌ها الزامی است.

شرایط عمومی:

شایستگی‌ها و مزیت‌ها:

.................................................................................................................................................................................................

2- عنوان شغلی: کارشناس اجرایی

حیطه شغلی:

مدیریت امور داخلی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های:

آشنایی نسبی به مبانی مالکیت فکری

شرایط عمومی:

شایستگی‌ها و مزیت‌ها:

.........................................................................................................................................................................................

( مدت زمان ارسال رزومه به اتمام رسیده است. )