نقش ویژه تحلیل پتنت در اتخاذ تصمیمات راهبردی

نقش ویژه تحلیل پتنت در اتخاذ تصمیمات راهبردی

اتخاذ تصمیمات راهبردی کسب‌وکار، نیازمند جمع‌آوری داده‌های سیستماتیک و مطالعه و تحلیل هم‌زمان بازار، ساختار رقابتی و محیط عملیاتی است. در این میان، پتنت یک منبع بسیار غنی از اطلاعات است که متأسفانه به ندرت توسط افراد غیرفنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر، اسناد ثبت اختراع، عمدتاً از سوی بخش فنی و با هدف استخراج روندهای فناورانه مطالعه شده و کمتر به منظر رقابتی اطلاعات مستتر در آن پرداخته می‌شود. این مقاله سعی دارد تا چگونگی اتخاذ تصمیمات مهم و استراتژی‌های کسب‌وکار را از منظر داده‌های پتنت، به بحث و بررسی بگذارد.