آشنایی با اصول نگارش پتنت (ویژه مخترعان/ پارک علم و فناوری استان قزوین)

طـی این دوره آموزشـی تلاش بر آن است که مخـاطبان با مقـدمات نگـارش پتنـت، ساخـتار ادعاها، نکات و چالشهای مربوط به آن آشنا شده و نکات تأثیرگذار بر نگارش اصولی یک متن اختراع را جهت رسیدن به زبان مشترک با داوران و تسهیل امور آموزش ببینند.


ادعاها به عنوان بخش حقوقی یک سند اختراع، گستره حفاظتی اختراع را مشخص می‌کنند و نگارش اصولی آنها همچنین پشتیبانی ادعاها بوسیله شرح اختراع بسیار مورد اهمیت است. به  گونه‌ای که رعایت نکات مربوط به نگارش شرح اختراع و چگونگی افشای کامل آن، نگارش ادعاها و ترسیم اشکال مرتبط موضوعی تخصصی بوده و مهارتی است که نیاز به یادگیری و تمرین بسیار دارد و همچنین عدم رعایت نکات مربوطه میتواند بر روند ارزیابی اختراعات تأثیرگذار باشد.

طی این دوره آموزشی تلاش بر آن است که مخاطبان با مقدمات نگارش پتنت، ساختار ادعاها، نکات و چالشهای آن آشنا شده و نکات مهم در نگارش اصولی یک متن اختراع را آموزش ببینند.

آشنایی با اصول نگارش اختراع و ادعانامه
بیان نکات مربوط به نگارش شرح اختراع
بیان نکات مربوط به بخش ترسیمات
بیان انواع ادعانامه

این کارگاه با همکاری پارک علم و فناوری استان قزوین و کانون پتنت ایران برگزار می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس محترم پارک علم و فناوری استان قزوین (سرکار خانم عبدالرزاقی ۳۳۶۹۷۲۰۰-۰۲۸ /داخلی ۳۱۲) تماس حاصل فرمایید.

آشنایی با اصول نگارش پتنت (ویژه مخترعان/ پارک علم و فناوری استان قزوین)
آشنایی با اصول نگارش پتنت (ویژه مخترعان/ پارک علم و فناوری استان قزوین)
تاریخ برگزاری

۱۴۰۰/۱۱/۱۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام

۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

مدرس
مهرداد خانلرخانی
تاریخ برگزاری

۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

این وبینار به پایان رسیده است.
محل برگزاری
بصورت وبینار
تاریخ ثبت نام
۲۵ دی ۱۴۰۰ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰