این کارگاه یک تست می باشد لطفا ثبتنام نکنید.

این کارگاه یک تست می باشد لطفا ثبتنام نکنید.

تست مالکیت فکری
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۹/۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

تاریخ برگزاری

۲۸ آذر ۱۴۰۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۲

این کارگاه یک تست می باشد لطفا ثبتنام نکنید.
تاریخ ثبت نام
۱۱ آذر ۱۴۰۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۲