حمایت دستاوردهای پژوهشی، چرا و چگونه؟

سرفصل‌ها
• تعریف فعالیت پژوهشی
• دلایل حفاظت از دستاوردهای پژوهشی
• نقش مالکیت فکری در حفظ فعالیت‌های پژوهشی
• معرفی قالب‌های حمایتی حفاظت از دستاوردهای پژوهشی
o کپی‌رایت
o طرح صنعتی
o اسرار تجاری
o ثبت اختراع
o حفاظت از ارقام گیاهی
• مالکیت دستاوردها
• نقش حمایتی کانون مدیریت دارایی‌های فکری در حفاظت از دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای دوره برای شرکت‌کنندگان:
با روش‌های حفاظت از دستاوردهای پژوهشی آشنا خواهند شد.
با شناخت انواع روش‌های حفاظتی، به حفاظت از دستاوردهای پژوهشی خود طبق قوانین مالکیت فکری ترغیب خواهند شد.
از بسته‌های حمایتی کانون پتنت آگاه خواهند شد.

حمایت دستاوردهای پژوهشی، چرا و چگونه؟
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۹/۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۰۹/۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

مدرس
لیلا زارعی
تاریخ برگزاری

۲۸ آذر ۱۴۰۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۲

به صورت حضوری/ سه شنبه 28 آذرماه 1402 ساعت ساعت 13 تا 15
تاریخ ثبت نام
۲۵ آذر ۱۴۰۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۲