لطفا فقط افرادی که در این کارگاه شرکت کرده اند، جهت دریافت گواهی ثبتنام نمایند.

این کارگاه برگزار شده است.

ثبت نام بوی ماه مهر
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۱۱/۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

تاریخ برگزاری

۲۱ بهمن ۱۴۰۲ ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

این کارگاه برگزار شده است.
تاریخ ثبت نام
۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۱ بهمن ۱۴۰۲