حفاظت از دستاوردهای پژوهشی، چرا و چگونه؟

حفاظت از دستاوردهای پژوهشی، چرا و چگونه؟

حفاظت از دستاوردهای پژوهشی، چرا و چگونه؟
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۷/۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۰۷/۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

تاریخ برگزاری

۲۲ مهر ۱۴۰۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۲

به صورت مجازی/ 22مهرماه ساعت16تا 18
تاریخ ثبت نام
۰۱ مهر ۱۴۰۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۲