کپی رایت و حقوق متقابل پدیدآورنده و دانشگاه

کپی رایت و حقوق متقابل پدیدآورنده و دانشگاه

کپی رایت و حقوق متقابل پدیدآورنده و دانشگاه
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۷/۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۰۷/۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

مدرس
محمدهادی میرشمسی
تاریخ برگزاری

۲۳ مهر ۱۴۰۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۲

مجازی/ 23 مهماه ساعت 16 تا 18
تاریخ ثبت نام
۰۱ مهر ۱۴۰۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۲