مالکیت فکری و فناوری های نوآورانه در دانشگاه

مالکیت فکری و فناوری های نوآورانه در دانشگاه

مالکیت فکری و فناوری های نوآورانه در دانشگاه
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۰۷/۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

مدرس
امیرحسین برنایی
تاریخ برگزاری

۲۴ مهر ۱۴۰۲ ۲۴ مهر ۱۴۰۲

مجازی/ 24 مهرماه ساعت 16 تا 18.
تاریخ ثبت نام
۰۱ مهر ۱۴۰۲ ۲۴ مهر ۱۴۰۲