پتنت ابزاری قدرتمند برای جهت‌دهی پژوهش و فناوری در دانشگاه

پتنت ابزاری قدرتمند برای جهت‌دهی پژوهش و فناوری در دانشگاه

پتنت ابزاری قدرتمند برای جهت‌دهی پژوهش و فناوری در دانشگاه
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۷/۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۰۷/۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

مدرس
فاطمه جهان پیما
تاریخ برگزاری

۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۲۵ مهر ۱۴۰۲

مجازی/25مهرماه ساعت16 تا 18.
تاریخ ثبت نام
۰۱ مهر ۱۴۰۲ ۲۵ مهر ۱۴۰۲