مدیریت دارایی‌های فکری ناشی از فعالیت‌های دانشگاهی

مدیریت دارایی‌های فکری ناشی از فعالیت‌های دانشگاهی

مدیریت دارایی‌های فکری ناشی از فعالیت‌های دانشگاهی
تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۷/۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

تاریخ ثبت نام

۱۴۰۲/۰۷/۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

مدرس
مریم فولادی
تاریخ برگزاری

۲۶ مهر ۱۴۰۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۲

مجازی/ 26 مهرماه ساعت 16 تا 18.
تاریخ ثبت نام
۰۱ مهر ۱۴۰۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۲