لیست کارگاه های آموزشی گذشته

کارگاه های آموزشی
 • آموزش پیشرفته ثبت اختراع در حوزه سلول های بنیادی

  طی این دوره اهمیت ثبت اختراعات، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی بررسی خواهد شد. همچنین مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا خواهند شد.
 • آموزش پیشرفته مالکیت فکری( با تاکید بر ثبت اختراع)

  طی این دوره اهمیت ثبت اختراعات، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی بررسی خواهد شد. همچنین مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا خواهند شد.
 • بررسی ثبت اختراعات حوزه سلامت

  طی این دوره اهمیت ثبت اختراعات حوزه سلامت، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی بررسی خواهد شد. همچنین مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات این حوزه به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا خواهند شد.
 • کارگاه جامع مالکیت فکری و ثبت اختراع خارجی (شرکت مهد سرمایه گذاری)

  طی این دوره اهمیت ثبت اختراعات، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی بررسی خواهد شد. همچنین مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا خواهند شد.
 • مقدماتی آموزش مالکیت فکری

  طی این دوره اهمیت ثبت اختراعات، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی بررسی خواهد شد. همچنین مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه به صورت مقدماتی آشنا خواهند شد.
 • آموزش ثبت اختراع پیشرفته ‍‍( دانشگاه علم و صنعت ایران )

  طی این دوره اهمیت ثبت اختراعات، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی بررسی خواهد شد. همچنین مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا خواهند شد.
 • آموزش ثبت اختراع پیشرفته ( دانشگاه صنعتی امیر کبیر )

  طی این دوره اهمیت ثبت اختراعات، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی بررسی خواهد شد. همچنین مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا خواهند شد.
 • آموزش ثبت اختراع پیشرفته ( دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی )

  طی این دوره اهمیت ثبت اختراعات، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی بررسی خواهد شد. همچنین مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا خواهند شد.
 • آموزش ثبت اختراع پیشرفته ( دانشگاه تهران )

  طی این دوره اهمیت ثبت اختراعات، در تسهیل فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی بررسی خواهد شد. همچنین مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری‌های نوآورانه آشنا خواهند شد.
 • آموزش اصول داوری و جستجوی عملی و مقدماتی (مختص اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

  طی این دوره نحوه استفاده از پایگاه های پتنت و تکنیک های جستجو، به صورت عملی به داوران ثبت اختراع ایران آموزش داده خواهد شد.