کارگاه های آموزشی پیش رو

  • توانمندسازی داوران ثبت اختراع

    مرکز برگزار کننده دانشگاه صنعتی شریف
    تاریخ برگزاری

    ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

    ساعت برگزاری: ۸ الی ۱۶ / توضیح: این دوره چهار روزه و در تاریخ های ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ مردادماه ۹۸ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد.
استعلام وضعیت