• آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Patentscope (تقویم آموزشی تابستان ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ * ساعت برگزاری ۱۸-۱۶* کد ثبت نام : wb19054001 (حروف کوچک)* از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • معرفی کانون پتنت ایران و خدمات (وبینار رایگان-تقویم آموزشی تابستان ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ * ساعت برگزاری ۱۲-۱۰* کد ثبت نام: wb26054001 (حروف کوچک)* از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • مسیر ملی حفاظت از اختراعات (وبینار رایگان-تقویم آموزشی تابستان ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۰۲ شهریور ۱۴۰۰ ۰۲ شهریور ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ * ساعت برگزاری ۱۸-۱۶* کد ثبت نام: wb02064001 (حروف کوچک)* از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آموزش نحوه ثبت درخواست در پرتال کانون پتنت ایران (وبینار رایگان-تقویم آموزشی تابستان ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۰۹ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹ شهریور ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ * ساعت برگزاری ۱۸-۱۶* کد ثبت نام: wb09064001 (حروف کوچک)* از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آشنایی با معاهده همکاری ثبت اختراع «PCT» و مزایای آن (تقویم آموزشی تابستان ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ * ساعت برگزاری ۱۸-۱۶* کد ثبت نام کارگاه : wb16064001 (حروف کوچک) از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • سینما مالکیت فکری

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ *** ساعت برگزاری ۱۸-۱۶